Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ


1) Φορολόγηση υπεραξίας ομολόγων ημεδαπής έκδοσης.
Με τον Ν. 4051/29‐02‐2012 προβλέπεται η φορολόγηση της υπεραξίας από την πώληση ομολόγων του Ελληνικού δημοσίου και ημεδαπών εταιρικών ομολόγων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης τους.

• Στην εν λόγω υπεραξία ενεργείται παρακράτηση με συντελεστή 20% στα φυσικά και νομικά ημεδαπά πρόσωπα, έναντι του φόρου που αναλογεί. Η παρακράτηση του φόρου βαρύνει τον ομολογιούχο παρακρατείται και αποδίδεται από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που καταβάλει ή πιστώνει τους τόκους στον δικαιούχο εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου, από την παρακράτηση, μήνα.


• Επίσης για τον ίδιο λόγο ενεργείται παρακράτηση με συντελεστή 20% στα φυσικά αλλοδαπά πρόσωπα και με συντελεστή 33% στα νομικά αλλοδαπά πρόσωπα. Η εν λόγω παρακράτηση βαρύνει τα ανωτέρω φυσικά και νομικά αλλοδαπά πρόσωπα και αποδίδεται από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που καταβάλει ή πιστώνει τα κέρδη στους δικαιούχους, εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου, από την παρακράτηση, μήνα.

• Επιπλέον η υπεραξία από την πώληση ομολόγων του Ελληνικού δημοσίου και ημεδαπών εταιρικών ομολόγων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης τους, θεωρείται εισόδημα από κινητές αξίες και φορολογείται για τα φυσικά ημεδαπά πρόσωπα με την παρακάτω κλίμακα φορολογίας :
􀀹 για ποσά έως 12.000 ευρώ με συντελεστή φόρου 10%
􀀹 για ποσά από 12.000 ευρώ με συντελεστή φόρου 33%

• Με τον Ν. 4051/29‐02‐2012, προβλέπεται ότι απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος η υπεραξία που προκύπτει από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με άλλους τίτλους κατ' εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.

• Δεν λογίζεται φόρος υπεραξίας στην περίπτωση αγοράς και διακράτησης μέχρι την λήξη του,  ομολόγου ημεδαπής έκδοσης σε τιμή κατώτερη από την τιμή αποπληρωμής κατά την ημέρα λήξης του.

2) Φορολόγηση υπεραξίας ομολόγων αλλοδαπής έκδοσης.

• Με τον Ν. 4051/29‐02‐2012 προβλέπεται η φορολόγηση υπεραξίας από την πώληση αλλοδαπών εταιρικών ομολόγων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης τους. Επίσης με την Πολ.1092/27.7.2007 προβλεπόταν η ίδια φορολόγηση και για τα ομόλογα αλλοδαπής προέλευσης με τις γενικές διατάξεις.

• Στην εν λόγω υπεραξία ενεργείται παρακράτηση με συντελεστή 20% στα φυσικά και νομικά ημεδαπά πρόσωπα, έναντι του φόρου που αναλογεί. Η παρακράτηση του φόρου βαρύνει τον ομολογιούχο παρακρατείται και αποδίδεται από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που καταβάλει ή πιστώνει τους τόκους στον δικαιούχο εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου, από την παρακράτηση, μήνα.

• Επιπλέον η υπεραξία από την πώληση αλλοδαπών εταιρικών ομολόγων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης τους, θεωρείται εισόδημα από κινητές αξίες και φορολογείται για τα φυσικά ημεδαπά πρόσωπα με την παρακάτω κλίμακα φορολογίας :
􀀹 για ποσά έως 12.000 ευρώ με συντελεστή φόρου 10%
􀀹 για ποσά από 12.000 ευρώ με συντελεστή φόρου 33%

• Στην περίπτωση που ομολογιούχος είναι αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν υφίσταται θέμα παρακράτησης φόρου από την εθνική νομοθεσία..

• Δεν λογίζεται φόρος υπεραξίας στην περίπτωση αγοράς και διακράτησης μέχρι την λήξη του, ομολόγου αλλοδαπής έκδοσης σε τιμή κατώτερη από την τιμή αποπληρωμής κατά την ημέρα λήξης του.

Στα πλαίσια των ανωτέρω, οι χρηματιστηριακές, θα προβαίνουν από 01/03/2013 στην παρακράτηση και απόδοση των σχετικών φόρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου